+370 620 44424 info@citystorage.lt Ukmergės g. 326, Vilnius facebook instagram
Grįžti atgal

UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

Užsakymo informacija

Įrašykite vardą
Įrašykite pavardę
Neteisingas telefono numeris
Neteisingas el. paštas
Įrašykite adresą
Įrašykite miestą
Įrašykite pašto kodą
Įrašykite šalį
  225 m²
Standartinis 900.95 €
Nepasirinkta data

Sąskaita

Aprašymas Kaina Kiekis PVM Viso

Aprašymas:

Nuomos kaina už 225 m²

Nuoma 2024-04-13 iki 2024-05-10

Kaina:

900.95 € 900.95 €

Kiekis:

1

PVM:

Viso:

900.95 € 900.95 €

Terminai ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios bendrosios nuomos sąlygos („Bendrosios sąlygos“) taikomos visoms UAB „City Storage Pašilaičiai“, juridinio asmens kodas 305703151 („Nuomotojas“) daiktų saugojimo sandėliukų nuomos sutartims, sudarytoms elektroniniu (nuotoliniu) būdu per https://www.citystorage.lt/ („Platforma“), su Platformoje nuomos užsakymo duomenis supildžiusiais asmenimis („Nuomininkas“), išreiškusiems intenciją išsinuomoti iš Nuomotojo Nuomininko per Platformą pasirinktą daiktų saugojimo sandėliuką („Sandėliukas“), esantį daiktų saugojimo centre, adresas Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuvos Respublika („Pastatas“).

1.2. Sandėliuko nuomos sutartis („Sutartis“), kurios neatskiriama dalimi yra šios Bendrosios sąlygos, yra sudaroma elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu naudojantis Platforma ir laikoma sudaryta, kai Nuomininkas tinkamai užpildo visus Platformoje prašomus duomenis dėl Sandėliuko nuomos, pažymi, kad sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis [ir Platformoje paspaudžia mygtuką „pasirašyti“].

1.3. Santykiai tarp Nuomotojo ir Nuomininko („Šalys“) toliau bendrai vadinami „Nuoma“. Nuomos tikslas – Sutartyje (įskaitant šias Bendrąsias sąlygas) numatytomis sąlygomis ir tvarka Nuomotojui išnuomoti Nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o Nuomininkui išsinuomoti iš Nuomotojo laikinam valdymui ir naudojimuisi

1.4. Šiose Bendrosiose sąlygose, jei kontekstas nereikalauja kitaip:

(a) straipsnių pavadinimai yra pateikiami tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Bendrųjų sąlygų aiškinimui;

(b) vienaskaita parašyti žodžiai apima ir daugiskaitą bei atvirkščiai;

(c) nuorodos į dokumentus apima ir tokių dokumentų modifikacijas ar papildymus ar jų pakeitimą kitais, išskyrus atvejus, kai tokios modifikacijos ar papildymai ar jų pakeitimai kitais yra atlikti pažeidžiant šias Bendrąsias sąlygas;

(d) nuoroda į Šalį taip pat yra nuoroda ir į tokios Šalies teisių perėmėjus;

(e) nuorodos į straipsnius ir punktus reiškia nuorodas į šių Bendrųjų sąlygų straipsnius ir punktus.

2. SANDĖLIUKAS. SANDĖLIUKO NAUDOJIMAS Sandėliukas

2.1. Sandėliukas nuomojamas išimtinai tik Nuomininkui nuosavybės teise valdomų kilnojamųjų daiktų sandėliavimo paskirčiai. Jokia kita veikla Sandėliuke negali būti vykdomo ir yra draudžiama.

2.2. Nuomininkui nesuteikiama teisė Sandėliuke sandėliuoti bet kokio turto, nepriklausančio Nuomininkui.

2.3. Atsižvelgiant į Sandėliuko pagal Sutartį paskirtį, Sandėliukas perduodamas švarus ir sutvarkytas, be esminių defektų. Nuomininkas prieš sudarydamas Sutartį savarankiškai įvertino ir nustatė ar Nuomininko savarankiškai savo nuožiūra pasirinkto ir Platformoje Nuomininko nurodyto Sandėliuko dydis ir matmenys yra tinkami ir pakankami Nuomininkui daiktams saugoti. Nuomininkas taip pat supranta ir sutinka, kad visi duomenys apie Sandėliukų vienetų dydžius yra apytikriai ir yra didesnio Sandėliuko vienetų skaičiaus vidurkis, todėl galimi nedideli dydžio nukrypimai. Bet koks nukrypimas tarp faktinio Sandėliuko vieneto dydžio ir Platformoje Nuomotojo nurodyto dydžio nesuteikia nė vienai iš Šalių teisės į kainos koregavimą.

2.4. Jei sutarto dydžio Sandėliuko sutartą įsikraustymo dieną nėra, Nuomotojas turi teisę:

(a) suteikti Nuomininkui kitą Sandėliuką, atitinkantį Nuomininko reikalavimas;

(b) sustabdyti Sutarties galiojimą, kol atsilaisvins sutarto dydžio Sandėliukas. Šiuo atveju Nuomininko įsipareigojimai pagal Sutartį stabdomi iki tol, kol jam bus suteiktas Sandėliukas, ir iki tol Nuomininkas neprivalo mokėti jokių mokesčių. Nuomininkas taip pat turi teisę nutraukti sutartį ir Nuomotojas tokiu atveju sugrąžina Nuomininkui visas iš Nuomininko pagal Sutartį gautas sumas. Nuomotojas neatsako Nuomininkui už jokią žalą ar nuostolius, atsiradusią Nuomininkui dėl vėlavimo suteikti Sandėliuką.

2.5. Nuomotojas visu Sutarties galiojimo laiku turės teisę vienašališkai be jokio papildomo mokesčio Nuomininkui suteikti kitą panašaus ar didesnio dydžio Sandėliuką. Nuomininkas neturi išskirtinės teisės į bet kurį Sandėliuką ir Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu nurodyti alternatyvų Sandėliuką ir, įspėjus Nuomininką ne vėliau kaip prieš 14 dienų, reikalauti, kad Nuomininkas perkeltų daiktus į tokį alternatyvų Sandėliuką.

2.6. Nuomininkui suprantama ir priimtina, kad Sandėliuke nėra ir nebus jokių individualių komunalinių paslaugų įvadų (įskaitant elektros įvado, naudojamas bendras Pastato patalpų apšvietimas). Sandėliuko naudojimas

2.7. Šalys susitaria ir supranta, kad patekimas į Pastatą ir Sandėliuką vykdomas per specialią Nuomotojo nurodytą elektroninio rakto aplikaciją („Aplikacija“). Po Sutarties sudarymo ir Nuomininkui sumokėjus Nuomos mokestį už pirmą mėnesį, Nuomotojas per Aplikaciją suteiks Nuomininkui elektroninį raktą valdyti Sandėliuko užrakinimą/atrakinimą ir patekimą į Pastatą ir teritoriją. Atskiras priėmimo – perdavimo aktas nebus sudaromas. Tokia elektroninio rakto per Aplikaciją suteikimo Nuomininkui diena bus laikoma Nuomos pradžios diena. Šalims suprantama ir priimtina, kad fiziniai raktai Nuomininkui nebus perduodami ir patekimas į Sandėliuką valdomas išimtinai tik elektroniniu raktu per Aplikaciją. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuko užrakinti papildomomis savo spynomis ar užraktais.

2.8. Nuomininkas įsipareigoja visu Nuomos terminu Sandėliuką laikyti užrakintą, išskyrus Nuomininko daiktų sandėliavimui padėjimo/pasiėmimo į/iš Sandėliuko metu. Nuomininkas taip pat įsipareigoja įeidamas/išeidamas tinkamai uždaryti ir užrakinti duris/vartus patekimui į Pastatą ir nedelsiant informuoti Nuomotoją, jeigu duris/vartai neužsidaro ar neužsirakina.

2.9. Nuomininkas įsipareigoja tinkamai valdyti bei prižiūrėti (valyti, tvarkyti ir pan.) Sandėliuką, užtikrinti Sandėliuko švarą ir tvarką visą Nuomos terminą, bei laikytis taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių (higieninių), aplinkosaugos ir pan. reikalavimų.

2.10. Nuomininkas taip pat įsipareigoja tinkamai naudotis Sandėliuku tokiu būdu, kad Nuomotojo, kitų nuomininkų ir trečiųjų asmenų teisėti interesai nebūtų pažeisti, įskaitant naudotis Sandėliuku taip, kad nekeltų nepatogumų dėl kvapo, triukšmo, dulkių, nuotėkio ar šviesos arba kitaip netrukdytų kitiems Pastato nuomininkams ar kitiems tretiesiems asmenims.

2.11. Nuomininkas įsipareigoja nelaikyti jokių Nuomininkui priklausančių daiktų ir/ar bet kokių atliekų Pastato bendro naudojimo patalpose ir teritorijoje. Nuomotojas turi teisę vienašališkai Nuomininko kaštais tokius daiktus ir/ar atliekas pašalinti, Nuomininkui papildomai mokant 50 EUR už 1 kubinį metrą administracinį mokestį už atliekų/daiktų šalinimą.

2.12. Pastato klientų patogumui Nuomotojas suteiks galimybę Pastato naudotojams (įskaitant Nuomininką) naudotis vežimėliais daiktų gabenimui iki Sandėliuko. Vežimėlio naudojimo metu Nuomininkas prisiima vežimėlio atsitikinės žalos ir praradimo riziką, visiškai atsako už bet kokią žalą padarytą vežimėliui ir privalo grąžinti vežimėlį į Pastate esančią vežimėlių saugyklą nepažeistą. Nuomotojui užfiksavus bet kokius vežimėlio pažeidimus, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui sumokėti baudą, lygią 200 EUR. Naudotis vežimėliais, liftais ar bet kokia Nuomotojo pateikta įranga visada yra tik Nuomininko rizika. Nuomininkas turi užtikrinti, kad tokia įranga nesinaudotų nepilnamečiai ir kiti teisės tuo neturintys daryti asmenys. Draudžiama laikyti Nuomotojui priklausančius vežimėlius ar kitą įrangą Nuomininko Sandėliuke, Nuomininkui pažeidus šį įsipareigojimą, Nuomininkas moka Nuomotojui 30 EUR baudą už kiekvieną dieną iki įrangos tinkamo grąžinimo Nuomotojui dienos.

2.13. Nuomininkui griežtai draudžiama Sandėliuke laikyti:

(a) gaisrinei saugai ir/ar žmonių sveikatai pavojingas sprogstamąsias, nuodingas ar lengvai užsidegančias medžiagas;

(b) bet kokias dūmus ar kvapą skleidžiančius daiktus;

(c) bet kokius gyvūnus ar kitus gyvus padarus;

(d) šiukšles ir kitas atliekas, statybinį laužą;

(e) maistą ir kitus gendančius (yrančius) produktus, išskyrus atvejus, kai jie yra saugiai supakuoti taip, kad būtų apsaugoti ir netrauktų kenkėjų ir nesukeltų kitokių nepatogumų;

(f) šautuvus, sprogmenis, ginklus ar kitokią amuniciją;

(g) bet kokias nelegalias medžiagas (narkotikus, nelegalius daiktus ar nelegaliai įsigytas prekes, pvz. kontrabandines ar pavogtas prekes ir pan.);

(h) chemines, radioaktyvias, biologines medžiagas;

(i) asbestą ir/ar perdirbta asbestą;

(j) trąšas;

(k) dujų balionus ar kitas suspaustas dujas;

(l) fejerverkus;

(m) automobilių ir/ar motociklų nuolaužas; automobiliai ir/ar motociklai ar bet kokios kitos motorinės transporto priemonės (jeigu telpa pagal gabaritus) Sandėliuke gali būti saugomi tik jeigu Nuomotojui priimtina tvarka užtikrinama apsauga nuo aplinkai kenksmingų medžiagų (alyvos, kuro ištekėjimo ir pan.);

(n) sprogias ar degias medžiagas ar skysčius, įskaitant dyzelinį kurą ir benziną, išskyrus jei užtikrinama apsauga, kaip numatyta papunktyje aukščiau;

(o) visas kitas toksiškas, degias ar pavojingas medžiagas ar preparatus, kuriuos taikoma teisė ar vietos taisyklės klasifikuoja kaip pavojingus ar kurios potencialiai gali kelti grėsmę Sandėliuko ir/ar Pastato būklei, gaisrinei saugai ar žmonių sveikatai.

2.14. Nuomotojas neturi jokios pareigos (tačiau turi teisę) tikrinti Nuomotojo Sandėliuke laikomų daiktų atitikimo Sutarties ir teisės aktų reikalavimams ir tokią atsakomybę pilna apimtimi prisiima Nuomininkas.

2.15. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuke vykdyti jokios komercinės veiklos, registruoti buveinės adreso, negali vykdyti jokios neteisėtos, nusikalstamos ar amoralios veiklos.

2.16. Nuomininkas prisiima atsakomybę už visus asmenis, kuriems leidžia patekti į/prie Sandėliuko ir tai, kad tokie asmenys tinkamai naudotųsi Sandėliuku, Pastatu, teritorija, bendro naudojimo patalpomis ir šioje Sutartyje, vidinės Pastato taisyklės ir teisės aktuose nurodyta tvarka.

2.17. Šalys patvirtina, kad Nuomotojas nėra atsakingas už jokius Sandėliuko pritaikymo specialiems Nuomininko daiktų poreikiams darbus. Nuomininkas pats įvertino ir yra atsakingas už bet kokius jo daiktų saugojimui taikomis specialiuosius reikalavimus.

2.18. Nuomininkas ir (arba) jo pasitelkti asmenys teritorijoje privalo parkuoti automobilius ir (arba) kitas transporto priemones tik paskirtoje parkavimo zonoje.

2.19. Rūkymas Pastate yra griežtai uždraustas.

Nuomotojo teisės ir pareigos

2.20. Nuomotojas turi teisę apriboti patekimą ir (arba) visiškai uždaryti Pastatą ir/ar prieigą prie Sandėliuko (įskaitant teisės atidaryti ir atrakinti užtvaras į teritoriją, Pastato duris/vartus, Sandėliuką) Nuomininkui panaikinimą per Aplikaciją ar kitokį prieigos atjungimą/užblokavimą) ar jų dalį:

(a) pavojaus, gaisro, sprogimo bei kitais panašiais atvejais, siekdamas užkirsti kelią galimai žalai ir (arba) pavojui. Nuomininkas neturi teisės reikalauti, kad Nuomotojas atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl negalėjimo naudotis Turtu. Nuomotojas taip pat turi teisę apriboti patekimą ir (arba) visiškai uždaryti Pastatą ar jo dalį, kai to pareikalauja valstybės ar vietos valdžios institucijos, taip pat kitais atvejais, kai tai yra būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

(b) tuo atveju, jeigu Nuomininkas laiku neatlieka bet kokio mokėjimą pagal Sutartį. Tokius apribojimus Nuomotojas turės teisę išlaikyti iki Nuomininkas tinkamai sumoka vėluojamus sumokėti mokėjimus ir dėl to kilusias netesybas. Patekimas į Pastatą atblokuojamas automatiškai kai vėluojamas mokėjimas nuskaitomas nuo Nuomininko banko kortelės ir nėra kitų Nuomininko pradelstų mokėjimų;

(c) tuo atveju, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties ar teisės aktų reikalavimų ar Nuomotojas įtaria, kad Nuomininkas nesilaiko Sutarties ar teisės aktų reikalavimų.

2.21. Nuomotojas nėra atsakingas už Sandėliuko, Pastato, teritorijos, bendro naudojimo patalpų apsaugą ir Nuomininkas neturės teisės Nuomotojui dėl to reikšti jokių pretenzijų.

2.22. Nuomotojas įsipareigoja netrukdyti Nuomininko patekimui į Sandėliuką Pastato darbo dienomis ir darbo valandomis (nuo 6:00 iki 23:00), išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose nurodytas išimtis. Prieiga prie Sandėliuko ne darbo valandomis galima tik atskiru Šalių susitarimu už papildomą mokestį. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Pastato darbo valandas Bendrųjų sąlygų 13.1 punkte numatyta tvarka.

2.23. Nuomotojas turės teisę be Nuomininko žinios patekti į Sandėliuką, jei tai būtina įvykus inžinerinių tinklų avarijai, kitų įrengimų gedimų atveju, tačiau bet kuriuo atveju Nuomininkas apie tokį įėjimą bus informuotas kaip galima greičiau.

2.24. Nuomotojas turi teisę patekti į Sandėliuką be išankstinio Nuomininko įspėjimo esant įtariamam Sutarties ar teisės aktų pažeidimui, taip pat tokiu atveju Nuomotojas turi teisę, bet ne pareigą, pranešti kompetentingoms institucijoms ir leisti joms Nuomininko kaštais patekti į Sandėliuką atlikti patikrą. Nuomotojas neprivalo apie tokį tikrinimą pranešti Nuomininkui.

2.25. Nuomotojas turi teisę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną įspėjęs Nuomininką raštu, tikrinti Sandėliuko būklę ir ar Nuomininkas, naudodamas Sandėliuku, laikosi Sutarties nuostatų.

2.26. Bet kuriuo Nuomos termino metu, Nuomotojas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra parengti ir nustatyti Pastato, bendro naudojimo patalpų/vietų ir (arba) teritorijos aplink Pastatą ir Sandėliuką ir (arba) atskirų jų dalių naudojimosi (tvarkos) taisykles ar instrukcijas („Vidaus tvarkos taisyklės“), taip pat jas vėliau keisti ir/ar papildyti. Šiame punkte nurodytos taisyklės ir instrukcijos įsigalioja ir tampa privalomos Nuomininkui po 5 (penkių) darbo dienų nuo jų pateikimo dienos. Šalys susitaria, kad Nuomininkas turės teisę per 5 (penkias) darbo dienas pareikšti motyvuotas pastabas dėl šių taisyklių ir instrukcijų konkrečių nuostatų, tačiau Nuomotojas neprivalės į jas atsižvelgti. Nuomininkas, pažeidęs tokių pagal šį Bendrųjų sąlygų punktą nustatytų taisyklių reikalavimus, privalo, jeigu taisyklėse numatyta, sumokėti numatyto dydžio netesybas, taip pat atlyginti dėl tokio pažeidimo Nuomotojo patirtus tiesioginius nuostolius, išlaidas ir sąnaudas pagal Nuomotojo pateiktus šiuos nuostolius, išlaidas ir sąnaudas pagrindžiančius dokumentus, kiek jų nepadengia numatytų netesybų suma. Jeigu kuri nors tokių taisyklių nuostata prieštarauja Sutarties nuostatomis, turi būti vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis.

Draudimas dalyti Sandėliuką ir jį perleisti

2.27. Nuomininkui draudžiama dalintis Sandėliuku ar bet kuria jo dalimi su bet kuriais trečiaisiais asmenimis.

2.28. Nuomininkas neturi teisės be išankstinio Nuomotojo sutikimo perleisti Sandėliuko naudojimo jokiam trečiajam asmeniui. Teise naudoti Sandėliuką ir jame laikyti daiktus turi tik Nuomininkas. Darbai Sandėliuke

2.29. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuke vykdyti jokių Sandėliuko pakeitimų, pagerinimų ar kitokių einamųjų, kapitalinio, paprasto ar bet kokio kitokio remonto darbų. Nuomininkui suprantama, kad Sandėliukas yra išnuomojamos išimtinai tik daiktų sandėliavimui ir jokių Sandėliuko pakeitimų darbų Nuomininkui nėra suteikiama teisių atlikti. Esant bet kokių statybos (remonto) darbų Sandėliuke būtinumui, apie tai Nuomininkas informuoja Nuomotoją ir, jei Nuomotojas sutinka, tokie darbai vykdomi išimtinai tik Nuomotojo ar jo pasitelktų asmenų. Visais atvejais Nuomininkas yra atsakingas už bet kokius Sandėliuko ir (arba) Pastato einamojo ar kapitalinio remonto darbų kaštus ir bet kokią Sandėliukui, Pastatui ar tretiesiems asmenims/turtui padarytą žalą, kuri kilo dėl nuo Nuomininko (jo į Pastatą įleistų asmenų) priklausančių aplinkybių. Nuomininkas be išankstinio Nuomotojo sutikimo neturi teisės Sandėliuke tvirtinti jokių fiksuotų daiktų.

2.30. Nuomotojas gali bet kuriuo metu patekti į Sandėliuką, kad atliktų (užsakytų atlikti) veiksmus ir tyrimus, susijusius su technine priežiūra, remontu, pertvarkymu, perskirstymu ir atnaujinimu, įskaitant papildomų įrenginių įrengimą.

2.31. Nuomotojo atliekami Sandėliuko atnaujinimo ir (arba) remonto veiksmai nelaikomi Nuomotojo įsipareigojimų nevykdymu ar Sutarties pažeidimu, net jei tokie atnaujinimo ir (arba) remonto veiksmai laikinai užkerta kelią ar apriboja naudojimąsi Sandėliuku arba dėl jų Nuomotojas turi patekti į Sandėliuką. Nuomininkas privalo sudaryti sąlygas Nuomotojui atlikti Sandėliuko priežiūros darbus ir remontą, ir Nuomininkas dėl tokių priežiūros darbų ar remonto neturės teisės į Nuomos mokesčio sumažinimą, kitų mokėjimo įsipareigojimų sumažinimą, visišką ar dalinį Sutarties nutraukimą ir (arba) teisės į nuostolių atlyginimą.

2.32. Tuo atveju, jei aukščiau nurodytais tikslais Nuomotojui būtina prieiga į Sandėliuką arba jo atlaisvinimas, Nuomotojas, jei darbai nėra neatidėliotini ir skubūs siekiant išvengti ar sumažinti žalą, apie tai informuos Nuomininką ir Nuomininkas per protingą laikotarpį perkels daiktus į kitą Nuomotojo suteiktą sandėliavimo patalpą. To nepadarius, Nuomotojas turi teisę patekti į Sandėliuką ir pats perkelti Sandėliuke esančius daiktus į kitą sandėliavimo patalpą, laikydamasi rūpestingumo ir atsargumo, tačiau Nuomininko rizika.

3. NUOMOS TERMINAS

3.1. Sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 1 laikotarpiui, kuris yra lygus 4 savaitėms. Pasibaigus šiam pradiniam minimaliam 4 savaičių laikotarpiui ir, Nuomininkui apmokėjus Nuomos mokestį už sekantį 4 savaičių laikotarpį, Sutartis pratęsiama tokiam 4 savaičių laikotarpiui. Toks pratęsimų skaičius, kol Nuomininkas tinkamai atlieka privalomus mokėjimus, neribojamas. Bet kuri Šalis gali ją nutraukti bet kuriuo metu, raštu įspėjusi ne vėliau kaip likus 14 dienų iki sekančio 4 savaičių laikotarpio pabaigos, Nuomai bet kuriuo atveju pasibaigiant ne anksčiau nei atitinkamo 4 savaičių laikotarpio paskutinė diena.

3.2. Nuomos sutartis įsigalioja tik kai sumokamas (nuskaitomas) pirmas Nuomos mokestis už pirminį 4 (keturių) savaičių laikotarpį.

4. MOKESČIAI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Nuomininkas šioje Sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja mokėti Nuomotojui sudarant Sutartį Platformoje nurodytą Nuomos mokestį bei kitus Šalių sutartus ir (arba) šiose Bendrosiose sąlygose numatytus mokėjimus.

4.2. Nuomotojas turi teisę, veikdamas pagrįstai, pakeisti taikomą Nuomos mokestį. Apie pakoreguotą Nuomos mokestį Nuomotojas privalo raštu informuoti Nuomininką. Naujas Nuomos mokestis taikomas nuo artimiausio Nuomos mokesčio mokėjimo termino, einančio po Nuomotojo pranešimo gavimo dienos. Nuomininkas, nesutikdamas su tokiu Nuomos mokesčio pakeitimu, turi teisę atsisakyti Nuomos ir nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu Nuomotojui, tokiu atveju Nuoma baigiasi pasibaigus atitinkamam apmokėtam Nuomos laikotarpiui.

4.3. Nuomos mokestis ir kiti mokesčiai pradedami skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo dienos, nebent Platformoje sudarant Sutartį Nuomotojo nurodyto kita Nuomos pradžios diena.

4.4. Nuomos mokestis ir bet kurie kiti mokėjimai pagal šią Sutartį sumokami į Nuomotojo banko sąskaitą.

4.5. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis Nuomininkas sutinka dėl Nuomos mokesčio mokėjimo banko kortele reguliariais mokėjimais automatiškai nuskaitant Nuomos mokestį iš Nuomininko nurodytos banko kortelės. Nuomos mokestis (išskyrus pirmąjį Nuomos mokesčio mokėjimą) yra automatiškai nuskaitomas į priekį už kiekvieną ateinantį 4 savaičių laikotarpį, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo 4 savaičių laikotarpio dienos.

4.6. Likus 7 (septynioms) dienoms iki kito Nuomos laikotarpio pradžios, Nuomotojas išsiunčia Nuomininkui elektroninę sąskaitą už Nuomą Nuomininko sudarant Sutartį nurodytu elektroninio pašto adresu. Negavęs sąskaitos, Nuomininkas privalo apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Nuomotoją. Pastebėjęs netikslumus Nuomotojo sąskaitoje, Nuomininkas privalo pranešti apie tai Nuomotojui per 1 (vieną) darbo dieną. Nuomininkas privalo sumokėti Nuomos mokestį ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus, kurių dydį jis žino ar gali apskaičiuoti, nepriklausomai nuo to, ar Nuomotojas vėluoja pateikti atitinkamą sąskaitą, t.y. sąskaitos negavimas nurodytu terminu neatleidžia Nuomininko nuo pareigos sumokėti Nuomos mokestį nustatytų terminu. Esant bet kokiems netikslumams (ar jiems paaiškėjus vėliau) Nuomotojas turi teisę patikslinti Nuomotojo sąskaitose nurodytas sumas, pateikdamas Nuomininkui papildomas sąskaitas.

4.7. Mokėjimas laikomas sumokėtu nuo to momento, kai visa jo suma yra pervedama (nuskaitoma nuo Nuomininko banko kortelės) ir neatšaukiamai bei besąlygiškai įskaitoma į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą.

4.8. Sumos, Sutartyje išreikštos eurais ir visi mokėjimai pagal Sutartį privalo būti atliekami eurais.

4.9. Šalys susitaria, jog visi pagal Sutartį Nuomotojo gauti mokėjimai bus paskirstomi tokia tvarka:

(a) pirmąja eile įmokos skiriamos atlyginti Nuomotojo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu;

(b) antrąja eile įmokos skiriamos palūkanoms padengti (jei tokių yra);

(c) trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti;

(d) ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti.

4.10. Jeigu Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui kelias tos pačios rūšies skolas, laikoma, jog yra grąžinama seniausia skola, kurios mokėjimo terminas suėjęs.

4.11. Šalys susitaria, jog Nuomotojas turi teisę priimti mokamas įmokas ir jas paskirstyti šios Sutarties 4.10 ir 4.11 punktuose nustatytu eiliškumu ir tvarka nepriklausomai nuo to, kokia atitinkamos įmokos paskirtis ir/ar įskaitymo eiliškumas yra nurodyti ją mokant.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Tam, kad Nuomininkui pažeidus bet kokius Sutartyje nustatytus mokėjimo Nuomotojui (ar už Nuomotoją) terminus, Nuomotojui būtų kompensuoti dėl Nuomininko įsipareigojimų pažeidimo Nuomotojo patirti nuostoliai, Nuomininkas įsipareigoja nuo vėluojamos sumokėti sumos kiekvieną dieną iki visos tokios sumos tinkamo sumokėjimo mokėti Nuomotojui 0,04% dydžio palūkanas („Palūkanos“). Nuomininkui laiku nesumokėjus Nuomos mokesčio ir (arba) bet kokių kitų mokėjimų pagal Sutartį, iš Nuomininko sumokėtų sumų Nuomotojas pirmiausia užskaito Palūkanas, po to – Nuomininko Nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal Sutartį įsiskolinimą.

5.2. Taip pat, Nuomininkui ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną vėluojant atlikti bet kurį mokėjimą Nuomotojui pagal Sutartį, Nuomotojas įgyja teisę duomenis apie Nuomininką bei jo įsiskolinimą perduoti savo pasirinktai skolų išieškojimo įmonei, o taip pat pateikti informaciją tretiesiems asmenims, turintiems atitinkamą teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad šie galėtų įvertinti Nuomininko, kaip duomenų subjekto mokumą, ir valdyti įsiskolinimą. Nuomininkas įsipareigoja apmokėti visas Nuomotojo patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu pagal Sutartį, o taip pat atlyginti visus kitus Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius.

5.3. Šaliai, pažeidus bet kuriuos Bendrųjų sąlygų punktuose nurodytus nefinansinius įsipareigojimus, kita Šalis informuoja pažeidimą padariusią Šalį raštu apie aplinkybių, esančių Sutarties pažeidimo pagrindu, atsiradimą bei nurodo protingą, bet ne trumpesnį nei 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, tokioms aplinkybėms pašalinti. Jei per pranešime nurodytą terminą kaltoji Šalis tokios aplinkybės nepašalina, kaltoji Šalis, kitos Šalies reikalavimu, iki tokio pažeidimo ištaisymo moka 50 EUR dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, nebent kitokia bauda priskirta pagal šią Sutartį prie konkretaus pažeidimo („Bauda“).

5.4. Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui kompensuoti visas išlaidas ir nuostolius, taip pat žalą Sandėliukui, Pastatui, bendrojo naudojimo patalpoms (įskaitant, bet neapsiribojant, wc patalpomis ir kt.) ir (arba) teritorijai, kurią sukėlė: (i) dėl Nuomininko ar bet kurių asmenų, kuriems Nuomininkas suteikė teisę / galimybę patekti į Pastatą, veiksmų; arba (ii) dėl nuo Nuomininko ar nuo aukščiau (i) dalyje išvardintų asmenų priklausančių priežasčių; arba (iii) arba dėl to, kad Nuomininkas nevykdė Sutartyje numatytų pareigų ir tai nulėmė aukščiau nurodytą žalą. Nuomininkas atlygins Nuomotojui visas išlaidas, reikalavimus, įsipareigojimus, žalą ar išlaidas, kurias Nuomotojas patiria dėl Nuomininko naudojimosi Sandėliuku, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias trečiosios šalies ar institucijos pretenzijas, susijusias su Nuomininko netinkamu Sandėliuko naudojimu.

5.5. Nuomotojas neatsako už:

(a) daiktų, inventoriaus, įrangos, kito Sandėliuke esančio turto saugumą;

(b) žalą, trukdymus, nepatogumus, kuriuos sukėlė tretieji asmenys, kurių veiksmų Nuomotojas negali kontroliuoti;

(c) bet kokius Pastato (bet kurios jo dalies, įskaitant bet neapsiribojant, patalpų, aikštelių) klientų, lankytojų ar kitų trečiųjų asmenų, kurių veiksmų Nuomotojas negali kontroliuoti, veiksmus;

(d) žalą, kurią patyrė Nuomininkas dėl Pastato sistemų, tinklų ir (arba) inžinierinių įrenginių sutrikimo, nepriklausančio nuo Nuomotojo valios;

(e) bet kokius Nuomininko netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastas galimybes, numatomų sutaupymų praradimą, prarastą reputaciją arba bet kokią žalą, atsiradusią ne dėl Nuomotojo tiesioginės kaltės.

5.6. Netesybų ir Palūkanų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei nuostolių atlyginimo.

5.7. Šalys patvirtina, kad aukščiau šiame straipsnyje nurodytos netesybos joms yra suprantamos, priimtinos bei sąžiningos ir atspindi tikėtinus nuostolius atitinkamų Sutarties pažeidimų atveju.

5.8. Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo Platformoje elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu momento ir galioja iki pilno ir tinkamo Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sutarties ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Nepaisant kitų šio straipsnio punktų nuostatų, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių, Nuomotojas, raštu informavęs Nuomininką, turi teisę vienašališkai nedelsiant nutraukti Sutartį prieš terminą, nesikreipdamas į teismą, jeigu:

(a) Nuomininkas naudojasi Sandėliuku ne pagal Sutartį;

(b) Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Sandėliuko ar Pastato būklę;

(c) Nuomininkas vėluoja sumokėti Nuomos mokestį (ar jo dalį), bet kokį kitą Sutartyje numatytą mokėjimą (ar jo dalį) ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

(d) Nuomininkas nesilaiko Sutartyje numatytų Nuomininko pareigų;

(e) Nuomininkas tampa nemokus, įmonės nemokumą apibrėžiant pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą; arba

(f) paskiriamas bet kurios Nuomininko turto dalies administratorius; arba

(g) teisės aktų nustatyta tvarka Nuomininko atžvilgiu inicijuojamas bankroto, restruktūrizavimo ar bet koks kitoks nemokumo procesas;

(h) yra priimtas sprendimas likviduoti Nuomininką (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

(i) Nuomininkas tampa teisminių ginčų šalimi: Nuomininko atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė, arbitražo ar kita alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kuri, pagrįsta Nuomotojo nuomone gali turėti esminės neigiamos įtakos tinkamam Sutarties sąlygų vykdymui;

(j) Nuomininkas raštu pripažįsta Nuomotojui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Nuomininko nemokumą.

(k) Nuomininkas padaro kitą Sutarties pažeidimą.

6.3. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį nenurodant priežasčių ir be jokios atsakomybės raštu įspėjusi kitą Šalį, kaip numatyta Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte.

7. SANDĖLIUKO ATLAISVINIMAS

7.1. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus Nuomos terminui, Nuomininkas atlaisvina Sandėliuką ne vėliau kaip paskutinę Nuomos termino dieną.

7.2. Nuomininkas Sandėliuką privalo palikti sutvarkytą, švarų ir atlaisvintą. Nuomininkas iki Nuomos termino paskutinės dienos privalo pašalinti visus daiktus iš Sandėliuko, bei atkurti pradinę Sandėliuko būklę, kad Sandėliukas atrodytų taip pat, kaip ir Nuomos pradžios dieną, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą (geros būklės ir be defektų).

7.3. Po Sandėliuko atlaisvinimo, Nuomotojas turi teisę, nedalyvaujant Nuomininkui, atlikti Sandėliuko patikrinimą ir, nustatęs bet kokius defektus ar neatitikimus Sutartyje numatytiems reikalavimams, juos užfiksuoti ir pareikšti pretenzijas Nuomininkui. Nuomininkas privalo atlyginti visas Nuomotojo išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl Sandėliuko sutvarkymo ir/ar kitų defektų šalinimo ar būklės atstatymo.

7.4. Nuomininkui vėluojant aukščiau šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka atlaisvinti Sandėliuką, Nuomininkas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą atlaisvinti Sandėliuką dieną mokėti Nuomotojui dvigubo dydžio Nuomos mokestį, bei atlyginti visus dėl vėlavimo perduoti (grąžinti) Sandėliuką Nuomotojo patirtus nuostolius ir išlaidas.

7.5. Jeigu Nuomininkas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlaisvinti Sandėliuką Nuomotojui, Nuomotojas turi teisę be išankstinio įspėjimo Nuomininko sąskaita bet kada įeiti į Sandėliuką, pašalinti visus jose esančius daiktus (įskaitant Nuomininkui ir (arba) tretiesiems asmenims priklausančius daiktus), pakeisti spynas ir (arba) kodus, nutraukti bet kokių paslaugų tiekimą į Sandėliuką, neleisti Nuomininkui ir (arba) bet kuriems tretiesiems asmenims patekti ir naudotis Sandėliuku, užplombuoti/užblokuoti įėjimą į Sandėliuką, panaikinti visas ir bet kokias Nuomininko teises naudotis elektroniniu raktu ir Aplikacija, taip pat kitaip savo nuožiūra laisvai naudoti ir valdyti Sandėliuką bei juo disponuoti, imtis bet kokių veiksmų Nuomininko turto iškraustymui, tačiau bet kuriuo atveju Nuomininkui suteikiant teisę su Nuomotoju suderintu laiku laisvai atsiimti Sandėliuke esančius (buvusius) Nuomininko daiktus. Aiškumo tikslais, niekas šiame punkte neapriboja Nuomotojo teisių, numatytų Bendrųjų sąlygų 2.20 punkte. Atlikdamas šiame punkte nurodytus veiksmus, Nuomotojas gali (tačiau neprivalo) naudotis antstolio paslaugomis (faktų/veiksmų fiksavimu ar pan.). Nuomininkui yra aiškiai suprantama ir Nuomininkas visiškai sutinka, jog Nuomotojas jokiais būdais ir atvejais nėra ir nebus atsakingas už Nuomininko paliktų daiktų saugojimą, kokybę, sugedimo ar sugadinimo riziką bei neneša jokios atsakomybės nei už Nuomininko daiktų saugojimą, nei už jų išsaugojimą. Nuomotojui pašalinus iš Sandėliuko ne Nuomotojui priklausančius Sandėliuke paliktus daiktus, Nuomotojas, Nuomotojo nuožiūra, 5 (penkių) darbo dienų laikotarpį daiktus Nuomininko kaštais sandėliuoja Nuomotojo nuožiūra pasirinktose patalpose arba perduoda trečiojo asmens sandėliavimu.

7.6. Taip pat, jeigu Nuomininkas per aukščiau 7.5 punkte numatytą terminą neatlygina visų Nuomotojo išlaidų ir nuostolių, patirtų dėl Nuomininko vėlavimo grąžinti Sandėliuką (įskaitant netesybų sumokėjimą), ir(ar) nepasiima Sandėliuke esančių ir(ar) iš jų pašalintų Nuomininko daiktų, Nuomotojas turi teisę (bet ne pareigą) savo pasirinkimu Nuomotojo nuožiūra nustatytomis sąlygomis ir tvarka (įskaitant tiek aukciono, tiek ne aukciono būdu) parduoti ar kitais būdais perleisti bet kuriam asmeniui visus ir bet kokius Sandėliuke esančius ar iš jų pašalintus Nuomininko daiktus; arba sunaikinti ar kitais būdais atsikratyti tiek visų, tiek bet kokios dalies Sandėliuke esančių ar iš jų pašalintų Nuomininko daiktų; pašalinęs iš Sandėliuko esančius Nuomininko daiktus, Nuomotojas turi teisę įforminti Sandėliuko grąžinimą Nuomotojui vienašaliu Nuomotojo pasirašomu priėmimo-perdavimo aktu, kuriame pažymima, kad Nuomininkas atsisako sudaryti priėmimo-perdavimo aktą.

7.7. Pardavus ar kitais galimais būdais perleidus Nuomininko turtą, gautos lėšos turi būti panaudojamos Nuomininko finansinių prievolių Nuomotojui patenkinimui. Jeigu Nuomotojui nepavyksta parduoti minėtų daiktų, Nuomotojas turi teisę (bet ne pareigą) perimti juos Nuomotojo nuosavybėn už vėliausią kainą, kuria Nuomotojas bandė parduoti atitinkamus daiktus. Šalys susitaria, kad Nuomininkas atlygins Nuomotojui visas jo išlaidas, susijusias su tokiu turto saugojimu, realizavimu ir(ar) sunaikinimu. Už Nuomininko turto saugojimą/realizavimą Nuomininkas Nuomotojui apmoka faktines turto saugojimo/realizavimo patirtas išlaidas bei už kiekvieną turto saugojimo dieną iki turto atsiėmimo arba realizavimo dienos – Bendrųjų sąlygų 5.2 punkte nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną.

7.8. Nuomininkas sutinka ir pareiškia, kad Nuomotojas nėra ir nebus laikomas atsakingas už jokius Nuomininko nuostolius, patirtus dėl Nuomininko vėlavimo grąžinti Nuomotojui Sandėliuką, įskaitant nuostolius, patirtus Nuomotojui įgyvendinant bet kurias aukščiau numatytas teises bei atliekant su tuo susijusius veiksmus.

7.9. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir sudarydamas Sutartį Nuomininkas neatšaukiamai įgalioja Nuomotoją ir suteikia jam visas teises atlikti visus ir(ar) bet kuriuos reikalingus Sandėliuko atlaisvinimo, Nuomininko Sandėliuke laikomo turto perdavimo saugoti, saugojimo, atitinkamo turto realizavimo ir(ar) sunaikinimo veiksmus, aptartus aukščiau Bendrųjų sąlygų 7.5 – 7.8 punkte, ir su tokiais veiksmais susijusius bet kokius kitus būtinus veiksmus, jeigu Nuomininkas neatlaisvina Sandėliuko šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Aukščiau šiame punkte nurodytas Nuomininko įgaliojimas galioja visą Nuomos terminą ir 5 (penkerius) metus po Nuomos termino pabaigos. Nuomotojas turi teisę perįgalioti trečiuosius asmenis atlikti aukščiau šiame punkte nurodytus veiksmus.

8. TEISIŲ IR PAREIGŲ APRIBOJIMAS / PERLEIDIMAS

8.1. Nuomotojas turi teisę be Nuomininko sutikimo perleisti nuosavybės teisę į Pastatą, ar bet kurią jo dalį ir (arba) Sandėliuką arba perleisti teises ir pareigas, atsirandančias iš Sutarties ar susijusias su ja, bet kuriam trečiajam asmeniui.

8.2. Šalys susitarė, kad tuo atveju, jei Sandėliuko nuosavybės teisė iš Nuomotojo pereis trečiajam asmeniui, arba jeigu Nuomotojas perleido teises ir pareigas, atsirandančias iš Sutarties ar susijusias su ja, Nuomininkas įsipareigoja tęsti nuomos santykius tokiomis pat sąlygomis ir laiku bei tinkamai vykdyti savo pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus naujojo savininko atžvilgiu ir pareiškia, kad besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.494 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės reikalauti Sutarties pasibaigimo tuo pagrindu, kad išnuomoto daikto nuosavybės teisė perėjo kitam asmeniui. Nuomotojui perleidus ar ketinant perleisti Sandėliuką kitam asmeniui, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui ar naujajam savininkui raštu paprašius, nedelsdamas, per 3 (tris) darbo dienas, pateikti atskirą rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytą nuomos santykių tęstinumą bei atsisakymą nuo teisės reikalauti Sutarties pasibaigimo.

8.3. Nuomininkas be išankstinio rašytinio Nuomotojo sutikimo neturi teisės perleisti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu suvaržyti Sandėliuko nuomos teisę.

8.4. Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra įkeisti Pastatą ir (arba) jų bet kurią dalį (įskaitant Sandėliuką) be papildomo Nuomininko sutikimo.

9. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

9.1. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad:

(a) turi teisę sudaryti ir vykdyti Sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

(b) atliko visus teisinius veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji gavo;

(c) sudarydama Sutartį ir vykdydama savo įsipareigojimus pagal ją, Šalis nepažeis jas saistančių teisės aktų, sutarčių, susitarimų ar kitų dokumentų;

(d) Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių veiksmų prieš Šalį ar jai gresiančių, kurie gali turėti įtakos šios Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

(e) Šaliai nėra pradėta bankroto, restruktūrizavimo, kitokia nemokumo procedūra.

9.2. Nuomininkas garantuoja ir pareiškia Nuomotojui, kad Nuomininkas turi pakankamai lėšų, kad laiku ir tinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

10. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

10.1. Visi pranešimai ir (arba) kiti dokumentai pagal Sutartį įteikiami kitai Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiami elektroniniu paštu Platformoje nurodytais kontaktais.

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko sąskaita, telefono numerio pasikeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šiame punkte nustatyto reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada vėliau pasibaigus Sutarčiai Šalys privalo išlaikyti griežtoje paslaptyje bet kokią informaciją, esančią Sutartyje ar susijusią su ja, taip pat bet kokią kitą informaciją, atskleistą sąmoningai ar atsitiktinai Sutarties vykdymo metu. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti jokios dalies tokios informacijos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tai bus įsakmiai privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba tai yra būtina šios Sutarties vykdymui.

11.2. Nepaisant konfidencialumo įsipareigojimo, numatyto 11.1 punkte, bet kuri Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams, dalyviams, vertybinių popierių biržai, advokatams, kredito valdymo bendrovėms, auditoriams, Šalies pasirinktiems patarėjams ir (arba) konsultantams. Šalys yra atsakingos viena kitai jei jų darbuotojai, dalyviai, advokatai, auditoriai, patarėjai ar konsultantai pažeidžia 11.1 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Lietuvos Respublikos teisme pagal Nuomotojo buveinės adresą.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Nuomininkas supranta ir sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir joje nurodytomis sąlygomis ir sutinka, kad su šiomis sąlygomis Nuomininkas gali susipažinti internetine forma Nuomotojo interneto svetainėje. Nuomotojas turi teisę keisti Bendrųjų sąlygų sąlygas (Nuomininkas bus informuotas apie bet kokius pakeitimus prieš juos įgyvendinant paštu, el. paštu arba Nuomotojo interneto svetainėje). Pakeistos Bendrosios sąlygos taikomos praėjus 30 dienų nuo pranešimo gavimo iš Nuomotojo arba paskelbimo Nuomotojo interneto svetainėje, išskyrus kai šiose Bendrosiose sąlygose numatyta kitaip. Laikoma, kad Nuomininkas sutinka su bet kokiais tokiais pakeitimais, jei per nurodytą 30 dienų laikotarpį raštu neinformavo Nuomotojo apie nesutikimą, jei kitokio termino nenumato šios Bendrosios sąlygos. Jei siūloma pakeisti Bendrąsias sąlygas, Nuomininkas turi teisę nutraukti Sutartį nuo pakeistų Bendrųjų sąlygų įsigaliojimo dienos (tačiau atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte numatytas taisykles). Nutraukimo teisė negalioja redakcinio arba tikslinamojo pobūdžio pakeitimams.

13.2. Nustatomas toks dokumentų galiojimo prioritetas, t.y. esant neatitikimų tarp šių dokumentų, pirmenybę turės aukščiau nurodyto dokumento nuostatos prieš žemiau nurodyto dokumento nuostatas:

(a) Platformoje sudarant Sutartį pateikiami Nuomotojo ir Nuomininko duomenys (Specialioji dalis);

(b) Bendrosios sąlygos.

13.3. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad jos vedė tarpusavio derybas ir kartu parengė visas šios Sutarties nuostatas bendrai. Šios Sutarties nuostatos interpretuojamos pagal atitinkamą jų prasmę, ir nė vienos iš Šalių naudai.

13.4. Šalies nepasinaudojimas Sutartyje numatytomis teisėmis nereiškia tokių teisių atsisakymo, o pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies, nedraudžia ir toliau jomis naudotis.

13.5. Sutartis sudaryta elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu naudojantis Platforma.

Atsisiųsti sąlygas ir terminus!
Turite sutikti su sąlygomis ir terminais
Turite sutikti su pasikartojančiais mokėjimais
Įrašykite vardą
Įrašykite pavardę
Įrašykite pavadinimą
Įrašykite kodą
Įrašykite telefoną
Neteisingas el. paštas
Įrašykite adresą
Įrašykite miestą
Įrašykite pašto kodą
Įrašykite šalį
  225 m²
Standartinis 900.95 €
Nepasirinkta data

Sąskaita

Aprašymas Kaina Kiekis PVM Viso

Aprašymas:

Nuomos kaina už 225 m²

Nuoma 2024-04-13 iki 2024-05-10

Kaina:

900.95 € 900.95 €

Kiekis:

1

PVM:

189.2 €

189.2 €

Viso:

1090.15 € 1090.15 €

Terminai ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios bendrosios nuomos sąlygos („Bendrosios sąlygos“) taikomos visoms UAB „City Storage Pašilaičiai“, juridinio asmens kodas 305703151 („Nuomotojas“) daiktų saugojimo sandėliukų nuomos sutartims, sudarytoms elektroniniu (nuotoliniu) būdu per https://www.citystorage.lt/ („Platforma“), su Platformoje nuomos užsakymo duomenis supildžiusiais asmenimis („Nuomininkas“), išreiškusiems intenciją išsinuomoti iš Nuomotojo Nuomininko per Platformą pasirinktą daiktų saugojimo sandėliuką („Sandėliukas“), esantį daiktų saugojimo centre, adresas Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuvos Respublika („Pastatas“).

1.2. Sandėliuko nuomos sutartis („Sutartis“), kurios neatskiriama dalimi yra šios Bendrosios sąlygos, yra sudaroma elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu naudojantis Platforma ir laikoma sudaryta, kai Nuomininkas tinkamai užpildo visus Platformoje prašomus duomenis dėl Sandėliuko nuomos, pažymi, kad sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis [ir Platformoje paspaudžia mygtuką „pasirašyti“].

1.3. Santykiai tarp Nuomotojo ir Nuomininko („Šalys“) toliau bendrai vadinami „Nuoma“. Nuomos tikslas – Sutartyje (įskaitant šias Bendrąsias sąlygas) numatytomis sąlygomis ir tvarka Nuomotojui išnuomoti Nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o Nuomininkui išsinuomoti iš Nuomotojo laikinam valdymui ir naudojimuisi

1.4. Šiose Bendrosiose sąlygose, jei kontekstas nereikalauja kitaip:

(a) straipsnių pavadinimai yra pateikiami tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Bendrųjų sąlygų aiškinimui;

(b) vienaskaita parašyti žodžiai apima ir daugiskaitą bei atvirkščiai;

(c) nuorodos į dokumentus apima ir tokių dokumentų modifikacijas ar papildymus ar jų pakeitimą kitais, išskyrus atvejus, kai tokios modifikacijos ar papildymai ar jų pakeitimai kitais yra atlikti pažeidžiant šias Bendrąsias sąlygas;

(d) nuoroda į Šalį taip pat yra nuoroda ir į tokios Šalies teisių perėmėjus;

(e) nuorodos į straipsnius ir punktus reiškia nuorodas į šių Bendrųjų sąlygų straipsnius ir punktus.

2. SANDĖLIUKAS. SANDĖLIUKO NAUDOJIMAS Sandėliukas

2.1. Sandėliukas nuomojamas išimtinai tik Nuomininkui nuosavybės teise valdomų kilnojamųjų daiktų sandėliavimo paskirčiai. Jokia kita veikla Sandėliuke negali būti vykdomo ir yra draudžiama.

2.2. Nuomininkui nesuteikiama teisė Sandėliuke sandėliuoti bet kokio turto, nepriklausančio Nuomininkui.

2.3. Atsižvelgiant į Sandėliuko pagal Sutartį paskirtį, Sandėliukas perduodamas švarus ir sutvarkytas, be esminių defektų. Nuomininkas prieš sudarydamas Sutartį savarankiškai įvertino ir nustatė ar Nuomininko savarankiškai savo nuožiūra pasirinkto ir Platformoje Nuomininko nurodyto Sandėliuko dydis ir matmenys yra tinkami ir pakankami Nuomininkui daiktams saugoti. Nuomininkas taip pat supranta ir sutinka, kad visi duomenys apie Sandėliukų vienetų dydžius yra apytikriai ir yra didesnio Sandėliuko vienetų skaičiaus vidurkis, todėl galimi nedideli dydžio nukrypimai. Bet koks nukrypimas tarp faktinio Sandėliuko vieneto dydžio ir Platformoje Nuomotojo nurodyto dydžio nesuteikia nė vienai iš Šalių teisės į kainos koregavimą.

2.4. Jei sutarto dydžio Sandėliuko sutartą įsikraustymo dieną nėra, Nuomotojas turi teisę:

(a) suteikti Nuomininkui kitą Sandėliuką, atitinkantį Nuomininko reikalavimas;

(b) sustabdyti Sutarties galiojimą, kol atsilaisvins sutarto dydžio Sandėliukas. Šiuo atveju Nuomininko įsipareigojimai pagal Sutartį stabdomi iki tol, kol jam bus suteiktas Sandėliukas, ir iki tol Nuomininkas neprivalo mokėti jokių mokesčių. Nuomininkas taip pat turi teisę nutraukti sutartį ir Nuomotojas tokiu atveju sugrąžina Nuomininkui visas iš Nuomininko pagal Sutartį gautas sumas. Nuomotojas neatsako Nuomininkui už jokią žalą ar nuostolius, atsiradusią Nuomininkui dėl vėlavimo suteikti Sandėliuką.

2.5. Nuomotojas visu Sutarties galiojimo laiku turės teisę vienašališkai be jokio papildomo mokesčio Nuomininkui suteikti kitą panašaus ar didesnio dydžio Sandėliuką. Nuomininkas neturi išskirtinės teisės į bet kurį Sandėliuką ir Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu nurodyti alternatyvų Sandėliuką ir, įspėjus Nuomininką ne vėliau kaip prieš 14 dienų, reikalauti, kad Nuomininkas perkeltų daiktus į tokį alternatyvų Sandėliuką.

2.6. Nuomininkui suprantama ir priimtina, kad Sandėliuke nėra ir nebus jokių individualių komunalinių paslaugų įvadų (įskaitant elektros įvado, naudojamas bendras Pastato patalpų apšvietimas). Sandėliuko naudojimas

2.7. Šalys susitaria ir supranta, kad patekimas į Pastatą ir Sandėliuką vykdomas per specialią Nuomotojo nurodytą elektroninio rakto aplikaciją („Aplikacija“). Po Sutarties sudarymo ir Nuomininkui sumokėjus Nuomos mokestį už pirmą mėnesį, Nuomotojas per Aplikaciją suteiks Nuomininkui elektroninį raktą valdyti Sandėliuko užrakinimą/atrakinimą ir patekimą į Pastatą ir teritoriją. Atskiras priėmimo – perdavimo aktas nebus sudaromas. Tokia elektroninio rakto per Aplikaciją suteikimo Nuomininkui diena bus laikoma Nuomos pradžios diena. Šalims suprantama ir priimtina, kad fiziniai raktai Nuomininkui nebus perduodami ir patekimas į Sandėliuką valdomas išimtinai tik elektroniniu raktu per Aplikaciją. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuko užrakinti papildomomis savo spynomis ar užraktais.

2.8. Nuomininkas įsipareigoja visu Nuomos terminu Sandėliuką laikyti užrakintą, išskyrus Nuomininko daiktų sandėliavimui padėjimo/pasiėmimo į/iš Sandėliuko metu. Nuomininkas taip pat įsipareigoja įeidamas/išeidamas tinkamai uždaryti ir užrakinti duris/vartus patekimui į Pastatą ir nedelsiant informuoti Nuomotoją, jeigu duris/vartai neužsidaro ar neužsirakina.

2.9. Nuomininkas įsipareigoja tinkamai valdyti bei prižiūrėti (valyti, tvarkyti ir pan.) Sandėliuką, užtikrinti Sandėliuko švarą ir tvarką visą Nuomos terminą, bei laikytis taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių (higieninių), aplinkosaugos ir pan. reikalavimų.

2.10. Nuomininkas taip pat įsipareigoja tinkamai naudotis Sandėliuku tokiu būdu, kad Nuomotojo, kitų nuomininkų ir trečiųjų asmenų teisėti interesai nebūtų pažeisti, įskaitant naudotis Sandėliuku taip, kad nekeltų nepatogumų dėl kvapo, triukšmo, dulkių, nuotėkio ar šviesos arba kitaip netrukdytų kitiems Pastato nuomininkams ar kitiems tretiesiems asmenims.

2.11. Nuomininkas įsipareigoja nelaikyti jokių Nuomininkui priklausančių daiktų ir/ar bet kokių atliekų Pastato bendro naudojimo patalpose ir teritorijoje. Nuomotojas turi teisę vienašališkai Nuomininko kaštais tokius daiktus ir/ar atliekas pašalinti, Nuomininkui papildomai mokant 50 EUR už 1 kubinį metrą administracinį mokestį už atliekų/daiktų šalinimą.

2.12. Pastato klientų patogumui Nuomotojas suteiks galimybę Pastato naudotojams (įskaitant Nuomininką) naudotis vežimėliais daiktų gabenimui iki Sandėliuko. Vežimėlio naudojimo metu Nuomininkas prisiima vežimėlio atsitikinės žalos ir praradimo riziką, visiškai atsako už bet kokią žalą padarytą vežimėliui ir privalo grąžinti vežimėlį į Pastate esančią vežimėlių saugyklą nepažeistą. Nuomotojui užfiksavus bet kokius vežimėlio pažeidimus, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui sumokėti baudą, lygią 200 EUR. Naudotis vežimėliais, liftais ar bet kokia Nuomotojo pateikta įranga visada yra tik Nuomininko rizika. Nuomininkas turi užtikrinti, kad tokia įranga nesinaudotų nepilnamečiai ir kiti teisės tuo neturintys daryti asmenys. Draudžiama laikyti Nuomotojui priklausančius vežimėlius ar kitą įrangą Nuomininko Sandėliuke, Nuomininkui pažeidus šį įsipareigojimą, Nuomininkas moka Nuomotojui 30 EUR baudą už kiekvieną dieną iki įrangos tinkamo grąžinimo Nuomotojui dienos.

2.13. Nuomininkui griežtai draudžiama Sandėliuke laikyti:

(a) gaisrinei saugai ir/ar žmonių sveikatai pavojingas sprogstamąsias, nuodingas ar lengvai užsidegančias medžiagas;

(b) bet kokias dūmus ar kvapą skleidžiančius daiktus;

(c) bet kokius gyvūnus ar kitus gyvus padarus;

(d) šiukšles ir kitas atliekas, statybinį laužą;

(e) maistą ir kitus gendančius (yrančius) produktus, išskyrus atvejus, kai jie yra saugiai supakuoti taip, kad būtų apsaugoti ir netrauktų kenkėjų ir nesukeltų kitokių nepatogumų;

(f) šautuvus, sprogmenis, ginklus ar kitokią amuniciją;

(g) bet kokias nelegalias medžiagas (narkotikus, nelegalius daiktus ar nelegaliai įsigytas prekes, pvz. kontrabandines ar pavogtas prekes ir pan.);

(h) chemines, radioaktyvias, biologines medžiagas;

(i) asbestą ir/ar perdirbta asbestą;

(j) trąšas;

(k) dujų balionus ar kitas suspaustas dujas;

(l) fejerverkus;

(m) automobilių ir/ar motociklų nuolaužas; automobiliai ir/ar motociklai ar bet kokios kitos motorinės transporto priemonės (jeigu telpa pagal gabaritus) Sandėliuke gali būti saugomi tik jeigu Nuomotojui priimtina tvarka užtikrinama apsauga nuo aplinkai kenksmingų medžiagų (alyvos, kuro ištekėjimo ir pan.);

(n) sprogias ar degias medžiagas ar skysčius, įskaitant dyzelinį kurą ir benziną, išskyrus jei užtikrinama apsauga, kaip numatyta papunktyje aukščiau;

(o) visas kitas toksiškas, degias ar pavojingas medžiagas ar preparatus, kuriuos taikoma teisė ar vietos taisyklės klasifikuoja kaip pavojingus ar kurios potencialiai gali kelti grėsmę Sandėliuko ir/ar Pastato būklei, gaisrinei saugai ar žmonių sveikatai.

2.14. Nuomotojas neturi jokios pareigos (tačiau turi teisę) tikrinti Nuomotojo Sandėliuke laikomų daiktų atitikimo Sutarties ir teisės aktų reikalavimams ir tokią atsakomybę pilna apimtimi prisiima Nuomininkas.

2.15. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuke vykdyti jokios komercinės veiklos, registruoti buveinės adreso, negali vykdyti jokios neteisėtos, nusikalstamos ar amoralios veiklos.

2.16. Nuomininkas prisiima atsakomybę už visus asmenis, kuriems leidžia patekti į/prie Sandėliuko ir tai, kad tokie asmenys tinkamai naudotųsi Sandėliuku, Pastatu, teritorija, bendro naudojimo patalpomis ir šioje Sutartyje, vidinės Pastato taisyklės ir teisės aktuose nurodyta tvarka.

2.17. Šalys patvirtina, kad Nuomotojas nėra atsakingas už jokius Sandėliuko pritaikymo specialiems Nuomininko daiktų poreikiams darbus. Nuomininkas pats įvertino ir yra atsakingas už bet kokius jo daiktų saugojimui taikomis specialiuosius reikalavimus.

2.18. Nuomininkas ir (arba) jo pasitelkti asmenys teritorijoje privalo parkuoti automobilius ir (arba) kitas transporto priemones tik paskirtoje parkavimo zonoje.

2.19. Rūkymas Pastate yra griežtai uždraustas.

Nuomotojo teisės ir pareigos

2.20. Nuomotojas turi teisę apriboti patekimą ir (arba) visiškai uždaryti Pastatą ir/ar prieigą prie Sandėliuko (įskaitant teisės atidaryti ir atrakinti užtvaras į teritoriją, Pastato duris/vartus, Sandėliuką) Nuomininkui panaikinimą per Aplikaciją ar kitokį prieigos atjungimą/užblokavimą) ar jų dalį:

(a) pavojaus, gaisro, sprogimo bei kitais panašiais atvejais, siekdamas užkirsti kelią galimai žalai ir (arba) pavojui. Nuomininkas neturi teisės reikalauti, kad Nuomotojas atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl negalėjimo naudotis Turtu. Nuomotojas taip pat turi teisę apriboti patekimą ir (arba) visiškai uždaryti Pastatą ar jo dalį, kai to pareikalauja valstybės ar vietos valdžios institucijos, taip pat kitais atvejais, kai tai yra būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

(b) tuo atveju, jeigu Nuomininkas laiku neatlieka bet kokio mokėjimą pagal Sutartį. Tokius apribojimus Nuomotojas turės teisę išlaikyti iki Nuomininkas tinkamai sumoka vėluojamus sumokėti mokėjimus ir dėl to kilusias netesybas. Patekimas į Pastatą atblokuojamas automatiškai kai vėluojamas mokėjimas nuskaitomas nuo Nuomininko banko kortelės ir nėra kitų Nuomininko pradelstų mokėjimų;

(c) tuo atveju, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties ar teisės aktų reikalavimų ar Nuomotojas įtaria, kad Nuomininkas nesilaiko Sutarties ar teisės aktų reikalavimų.

2.21. Nuomotojas nėra atsakingas už Sandėliuko, Pastato, teritorijos, bendro naudojimo patalpų apsaugą ir Nuomininkas neturės teisės Nuomotojui dėl to reikšti jokių pretenzijų.

2.22. Nuomotojas įsipareigoja netrukdyti Nuomininko patekimui į Sandėliuką Pastato darbo dienomis ir darbo valandomis (nuo 6:00 iki 23:00), išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose nurodytas išimtis. Prieiga prie Sandėliuko ne darbo valandomis galima tik atskiru Šalių susitarimu už papildomą mokestį. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Pastato darbo valandas Bendrųjų sąlygų 13.1 punkte numatyta tvarka.

2.23. Nuomotojas turės teisę be Nuomininko žinios patekti į Sandėliuką, jei tai būtina įvykus inžinerinių tinklų avarijai, kitų įrengimų gedimų atveju, tačiau bet kuriuo atveju Nuomininkas apie tokį įėjimą bus informuotas kaip galima greičiau.

2.24. Nuomotojas turi teisę patekti į Sandėliuką be išankstinio Nuomininko įspėjimo esant įtariamam Sutarties ar teisės aktų pažeidimui, taip pat tokiu atveju Nuomotojas turi teisę, bet ne pareigą, pranešti kompetentingoms institucijoms ir leisti joms Nuomininko kaštais patekti į Sandėliuką atlikti patikrą. Nuomotojas neprivalo apie tokį tikrinimą pranešti Nuomininkui.

2.25. Nuomotojas turi teisę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną įspėjęs Nuomininką raštu, tikrinti Sandėliuko būklę ir ar Nuomininkas, naudodamas Sandėliuku, laikosi Sutarties nuostatų.

2.26. Bet kuriuo Nuomos termino metu, Nuomotojas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra parengti ir nustatyti Pastato, bendro naudojimo patalpų/vietų ir (arba) teritorijos aplink Pastatą ir Sandėliuką ir (arba) atskirų jų dalių naudojimosi (tvarkos) taisykles ar instrukcijas („Vidaus tvarkos taisyklės“), taip pat jas vėliau keisti ir/ar papildyti. Šiame punkte nurodytos taisyklės ir instrukcijos įsigalioja ir tampa privalomos Nuomininkui po 5 (penkių) darbo dienų nuo jų pateikimo dienos. Šalys susitaria, kad Nuomininkas turės teisę per 5 (penkias) darbo dienas pareikšti motyvuotas pastabas dėl šių taisyklių ir instrukcijų konkrečių nuostatų, tačiau Nuomotojas neprivalės į jas atsižvelgti. Nuomininkas, pažeidęs tokių pagal šį Bendrųjų sąlygų punktą nustatytų taisyklių reikalavimus, privalo, jeigu taisyklėse numatyta, sumokėti numatyto dydžio netesybas, taip pat atlyginti dėl tokio pažeidimo Nuomotojo patirtus tiesioginius nuostolius, išlaidas ir sąnaudas pagal Nuomotojo pateiktus šiuos nuostolius, išlaidas ir sąnaudas pagrindžiančius dokumentus, kiek jų nepadengia numatytų netesybų suma. Jeigu kuri nors tokių taisyklių nuostata prieštarauja Sutarties nuostatomis, turi būti vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis.

Draudimas dalyti Sandėliuką ir jį perleisti

2.27. Nuomininkui draudžiama dalintis Sandėliuku ar bet kuria jo dalimi su bet kuriais trečiaisiais asmenimis.

2.28. Nuomininkas neturi teisės be išankstinio Nuomotojo sutikimo perleisti Sandėliuko naudojimo jokiam trečiajam asmeniui. Teise naudoti Sandėliuką ir jame laikyti daiktus turi tik Nuomininkas. Darbai Sandėliuke

2.29. Nuomininkas neturi teisės Sandėliuke vykdyti jokių Sandėliuko pakeitimų, pagerinimų ar kitokių einamųjų, kapitalinio, paprasto ar bet kokio kitokio remonto darbų. Nuomininkui suprantama, kad Sandėliukas yra išnuomojamos išimtinai tik daiktų sandėliavimui ir jokių Sandėliuko pakeitimų darbų Nuomininkui nėra suteikiama teisių atlikti. Esant bet kokių statybos (remonto) darbų Sandėliuke būtinumui, apie tai Nuomininkas informuoja Nuomotoją ir, jei Nuomotojas sutinka, tokie darbai vykdomi išimtinai tik Nuomotojo ar jo pasitelktų asmenų. Visais atvejais Nuomininkas yra atsakingas už bet kokius Sandėliuko ir (arba) Pastato einamojo ar kapitalinio remonto darbų kaštus ir bet kokią Sandėliukui, Pastatui ar tretiesiems asmenims/turtui padarytą žalą, kuri kilo dėl nuo Nuomininko (jo į Pastatą įleistų asmenų) priklausančių aplinkybių. Nuomininkas be išankstinio Nuomotojo sutikimo neturi teisės Sandėliuke tvirtinti jokių fiksuotų daiktų.

2.30. Nuomotojas gali bet kuriuo metu patekti į Sandėliuką, kad atliktų (užsakytų atlikti) veiksmus ir tyrimus, susijusius su technine priežiūra, remontu, pertvarkymu, perskirstymu ir atnaujinimu, įskaitant papildomų įrenginių įrengimą.

2.31. Nuomotojo atliekami Sandėliuko atnaujinimo ir (arba) remonto veiksmai nelaikomi Nuomotojo įsipareigojimų nevykdymu ar Sutarties pažeidimu, net jei tokie atnaujinimo ir (arba) remonto veiksmai laikinai užkerta kelią ar apriboja naudojimąsi Sandėliuku arba dėl jų Nuomotojas turi patekti į Sandėliuką. Nuomininkas privalo sudaryti sąlygas Nuomotojui atlikti Sandėliuko priežiūros darbus ir remontą, ir Nuomininkas dėl tokių priežiūros darbų ar remonto neturės teisės į Nuomos mokesčio sumažinimą, kitų mokėjimo įsipareigojimų sumažinimą, visišką ar dalinį Sutarties nutraukimą ir (arba) teisės į nuostolių atlyginimą.

2.32. Tuo atveju, jei aukščiau nurodytais tikslais Nuomotojui būtina prieiga į Sandėliuką arba jo atlaisvinimas, Nuomotojas, jei darbai nėra neatidėliotini ir skubūs siekiant išvengti ar sumažinti žalą, apie tai informuos Nuomininką ir Nuomininkas per protingą laikotarpį perkels daiktus į kitą Nuomotojo suteiktą sandėliavimo patalpą. To nepadarius, Nuomotojas turi teisę patekti į Sandėliuką ir pats perkelti Sandėliuke esančius daiktus į kitą sandėliavimo patalpą, laikydamasi rūpestingumo ir atsargumo, tačiau Nuomininko rizika.

3. NUOMOS TERMINAS

3.1. Sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 1 laikotarpiui, kuris yra lygus 4 savaitėms. Pasibaigus šiam pradiniam minimaliam 4 savaičių laikotarpiui ir, Nuomininkui apmokėjus Nuomos mokestį už sekantį 4 savaičių laikotarpį, Sutartis pratęsiama tokiam 4 savaičių laikotarpiui. Toks pratęsimų skaičius, kol Nuomininkas tinkamai atlieka privalomus mokėjimus, neribojamas. Bet kuri Šalis gali ją nutraukti bet kuriuo metu, raštu įspėjusi ne vėliau kaip likus 14 dienų iki sekančio 4 savaičių laikotarpio pabaigos, Nuomai bet kuriuo atveju pasibaigiant ne anksčiau nei atitinkamo 4 savaičių laikotarpio paskutinė diena.

3.2. Nuomos sutartis įsigalioja tik kai sumokamas (nuskaitomas) pirmas Nuomos mokestis už pirminį 4 (keturių) savaičių laikotarpį.

4. MOKESČIAI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Nuomininkas šioje Sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja mokėti Nuomotojui sudarant Sutartį Platformoje nurodytą Nuomos mokestį bei kitus Šalių sutartus ir (arba) šiose Bendrosiose sąlygose numatytus mokėjimus.

4.2. Nuomotojas turi teisę, veikdamas pagrįstai, pakeisti taikomą Nuomos mokestį. Apie pakoreguotą Nuomos mokestį Nuomotojas privalo raštu informuoti Nuomininką. Naujas Nuomos mokestis taikomas nuo artimiausio Nuomos mokesčio mokėjimo termino, einančio po Nuomotojo pranešimo gavimo dienos. Nuomininkas, nesutikdamas su tokiu Nuomos mokesčio pakeitimu, turi teisę atsisakyti Nuomos ir nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu Nuomotojui, tokiu atveju Nuoma baigiasi pasibaigus atitinkamam apmokėtam Nuomos laikotarpiui.

4.3. Nuomos mokestis ir kiti mokesčiai pradedami skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo dienos, nebent Platformoje sudarant Sutartį Nuomotojo nurodyto kita Nuomos pradžios diena.

4.4. Nuomos mokestis ir bet kurie kiti mokėjimai pagal šią Sutartį sumokami į Nuomotojo banko sąskaitą.

4.5. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis Nuomininkas sutinka dėl Nuomos mokesčio mokėjimo banko kortele reguliariais mokėjimais automatiškai nuskaitant Nuomos mokestį iš Nuomininko nurodytos banko kortelės. Nuomos mokestis (išskyrus pirmąjį Nuomos mokesčio mokėjimą) yra automatiškai nuskaitomas į priekį už kiekvieną ateinantį 4 savaičių laikotarpį, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo 4 savaičių laikotarpio dienos.

4.6. Likus 7 (septynioms) dienoms iki kito Nuomos laikotarpio pradžios, Nuomotojas išsiunčia Nuomininkui elektroninę sąskaitą už Nuomą Nuomininko sudarant Sutartį nurodytu elektroninio pašto adresu. Negavęs sąskaitos, Nuomininkas privalo apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Nuomotoją. Pastebėjęs netikslumus Nuomotojo sąskaitoje, Nuomininkas privalo pranešti apie tai Nuomotojui per 1 (vieną) darbo dieną. Nuomininkas privalo sumokėti Nuomos mokestį ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus, kurių dydį jis žino ar gali apskaičiuoti, nepriklausomai nuo to, ar Nuomotojas vėluoja pateikti atitinkamą sąskaitą, t.y. sąskaitos negavimas nurodytu terminu neatleidžia Nuomininko nuo pareigos sumokėti Nuomos mokestį nustatytų terminu. Esant bet kokiems netikslumams (ar jiems paaiškėjus vėliau) Nuomotojas turi teisę patikslinti Nuomotojo sąskaitose nurodytas sumas, pateikdamas Nuomininkui papildomas sąskaitas.

4.7. Mokėjimas laikomas sumokėtu nuo to momento, kai visa jo suma yra pervedama (nuskaitoma nuo Nuomininko banko kortelės) ir neatšaukiamai bei besąlygiškai įskaitoma į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą.

4.8. Sumos, Sutartyje išreikštos eurais ir visi mokėjimai pagal Sutartį privalo būti atliekami eurais.

4.9. Šalys susitaria, jog visi pagal Sutartį Nuomotojo gauti mokėjimai bus paskirstomi tokia tvarka:

(a) pirmąja eile įmokos skiriamos atlyginti Nuomotojo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu;

(b) antrąja eile įmokos skiriamos palūkanoms padengti (jei tokių yra);

(c) trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti;

(d) ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti.

4.10. Jeigu Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui kelias tos pačios rūšies skolas, laikoma, jog yra grąžinama seniausia skola, kurios mokėjimo terminas suėjęs.

4.11. Šalys susitaria, jog Nuomotojas turi teisę priimti mokamas įmokas ir jas paskirstyti šios Sutarties 4.10 ir 4.11 punktuose nustatytu eiliškumu ir tvarka nepriklausomai nuo to, kokia atitinkamos įmokos paskirtis ir/ar įskaitymo eiliškumas yra nurodyti ją mokant.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Tam, kad Nuomininkui pažeidus bet kokius Sutartyje nustatytus mokėjimo Nuomotojui (ar už Nuomotoją) terminus, Nuomotojui būtų kompensuoti dėl Nuomininko įsipareigojimų pažeidimo Nuomotojo patirti nuostoliai, Nuomininkas įsipareigoja nuo vėluojamos sumokėti sumos kiekvieną dieną iki visos tokios sumos tinkamo sumokėjimo mokėti Nuomotojui 0,04% dydžio palūkanas („Palūkanos“). Nuomininkui laiku nesumokėjus Nuomos mokesčio ir (arba) bet kokių kitų mokėjimų pagal Sutartį, iš Nuomininko sumokėtų sumų Nuomotojas pirmiausia užskaito Palūkanas, po to – Nuomininko Nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal Sutartį įsiskolinimą.

5.2. Taip pat, Nuomininkui ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną vėluojant atlikti bet kurį mokėjimą Nuomotojui pagal Sutartį, Nuomotojas įgyja teisę duomenis apie Nuomininką bei jo įsiskolinimą perduoti savo pasirinktai skolų išieškojimo įmonei, o taip pat pateikti informaciją tretiesiems asmenims, turintiems atitinkamą teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad šie galėtų įvertinti Nuomininko, kaip duomenų subjekto mokumą, ir valdyti įsiskolinimą. Nuomininkas įsipareigoja apmokėti visas Nuomotojo patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu pagal Sutartį, o taip pat atlyginti visus kitus Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius.

5.3. Šaliai, pažeidus bet kuriuos Bendrųjų sąlygų punktuose nurodytus nefinansinius įsipareigojimus, kita Šalis informuoja pažeidimą padariusią Šalį raštu apie aplinkybių, esančių Sutarties pažeidimo pagrindu, atsiradimą bei nurodo protingą, bet ne trumpesnį nei 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, tokioms aplinkybėms pašalinti. Jei per pranešime nurodytą terminą kaltoji Šalis tokios aplinkybės nepašalina, kaltoji Šalis, kitos Šalies reikalavimu, iki tokio pažeidimo ištaisymo moka 50 EUR dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, nebent kitokia bauda priskirta pagal šią Sutartį prie konkretaus pažeidimo („Bauda“).

5.4. Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui kompensuoti visas išlaidas ir nuostolius, taip pat žalą Sandėliukui, Pastatui, bendrojo naudojimo patalpoms (įskaitant, bet neapsiribojant, wc patalpomis ir kt.) ir (arba) teritorijai, kurią sukėlė: (i) dėl Nuomininko ar bet kurių asmenų, kuriems Nuomininkas suteikė teisę / galimybę patekti į Pastatą, veiksmų; arba (ii) dėl nuo Nuomininko ar nuo aukščiau (i) dalyje išvardintų asmenų priklausančių priežasčių; arba (iii) arba dėl to, kad Nuomininkas nevykdė Sutartyje numatytų pareigų ir tai nulėmė aukščiau nurodytą žalą. Nuomininkas atlygins Nuomotojui visas išlaidas, reikalavimus, įsipareigojimus, žalą ar išlaidas, kurias Nuomotojas patiria dėl Nuomininko naudojimosi Sandėliuku, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias trečiosios šalies ar institucijos pretenzijas, susijusias su Nuomininko netinkamu Sandėliuko naudojimu.

5.5. Nuomotojas neatsako už:

(a) daiktų, inventoriaus, įrangos, kito Sandėliuke esančio turto saugumą;

(b) žalą, trukdymus, nepatogumus, kuriuos sukėlė tretieji asmenys, kurių veiksmų Nuomotojas negali kontroliuoti;

(c) bet kokius Pastato (bet kurios jo dalies, įskaitant bet neapsiribojant, patalpų, aikštelių) klientų, lankytojų ar kitų trečiųjų asmenų, kurių veiksmų Nuomotojas negali kontroliuoti, veiksmus;

(d) žalą, kurią patyrė Nuomininkas dėl Pastato sistemų, tinklų ir (arba) inžinierinių įrenginių sutrikimo, nepriklausančio nuo Nuomotojo valios;

(e) bet kokius Nuomininko netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastas galimybes, numatomų sutaupymų praradimą, prarastą reputaciją arba bet kokią žalą, atsiradusią ne dėl Nuomotojo tiesioginės kaltės.

5.6. Netesybų ir Palūkanų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei nuostolių atlyginimo.

5.7. Šalys patvirtina, kad aukščiau šiame straipsnyje nurodytos netesybos joms yra suprantamos, priimtinos bei sąžiningos ir atspindi tikėtinus nuostolius atitinkamų Sutarties pažeidimų atveju.

5.8. Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo Platformoje elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu momento ir galioja iki pilno ir tinkamo Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sutarties ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Nepaisant kitų šio straipsnio punktų nuostatų, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių, Nuomotojas, raštu informavęs Nuomininką, turi teisę vienašališkai nedelsiant nutraukti Sutartį prieš terminą, nesikreipdamas į teismą, jeigu:

(a) Nuomininkas naudojasi Sandėliuku ne pagal Sutartį;

(b) Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Sandėliuko ar Pastato būklę;

(c) Nuomininkas vėluoja sumokėti Nuomos mokestį (ar jo dalį), bet kokį kitą Sutartyje numatytą mokėjimą (ar jo dalį) ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

(d) Nuomininkas nesilaiko Sutartyje numatytų Nuomininko pareigų;

(e) Nuomininkas tampa nemokus, įmonės nemokumą apibrėžiant pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą; arba

(f) paskiriamas bet kurios Nuomininko turto dalies administratorius; arba

(g) teisės aktų nustatyta tvarka Nuomininko atžvilgiu inicijuojamas bankroto, restruktūrizavimo ar bet koks kitoks nemokumo procesas;

(h) yra priimtas sprendimas likviduoti Nuomininką (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

(i) Nuomininkas tampa teisminių ginčų šalimi: Nuomininko atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė, arbitražo ar kita alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kuri, pagrįsta Nuomotojo nuomone gali turėti esminės neigiamos įtakos tinkamam Sutarties sąlygų vykdymui;

(j) Nuomininkas raštu pripažįsta Nuomotojui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Nuomininko nemokumą.

(k) Nuomininkas padaro kitą Sutarties pažeidimą.

6.3. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį nenurodant priežasčių ir be jokios atsakomybės raštu įspėjusi kitą Šalį, kaip numatyta Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte.

7. SANDĖLIUKO ATLAISVINIMAS

7.1. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus Nuomos terminui, Nuomininkas atlaisvina Sandėliuką ne vėliau kaip paskutinę Nuomos termino dieną.

7.2. Nuomininkas Sandėliuką privalo palikti sutvarkytą, švarų ir atlaisvintą. Nuomininkas iki Nuomos termino paskutinės dienos privalo pašalinti visus daiktus iš Sandėliuko, bei atkurti pradinę Sandėliuko būklę, kad Sandėliukas atrodytų taip pat, kaip ir Nuomos pradžios dieną, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą (geros būklės ir be defektų).

7.3. Po Sandėliuko atlaisvinimo, Nuomotojas turi teisę, nedalyvaujant Nuomininkui, atlikti Sandėliuko patikrinimą ir, nustatęs bet kokius defektus ar neatitikimus Sutartyje numatytiems reikalavimams, juos užfiksuoti ir pareikšti pretenzijas Nuomininkui. Nuomininkas privalo atlyginti visas Nuomotojo išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl Sandėliuko sutvarkymo ir/ar kitų defektų šalinimo ar būklės atstatymo.

7.4. Nuomininkui vėluojant aukščiau šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka atlaisvinti Sandėliuką, Nuomininkas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą atlaisvinti Sandėliuką dieną mokėti Nuomotojui dvigubo dydžio Nuomos mokestį, bei atlyginti visus dėl vėlavimo perduoti (grąžinti) Sandėliuką Nuomotojo patirtus nuostolius ir išlaidas.

7.5. Jeigu Nuomininkas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlaisvinti Sandėliuką Nuomotojui, Nuomotojas turi teisę be išankstinio įspėjimo Nuomininko sąskaita bet kada įeiti į Sandėliuką, pašalinti visus jose esančius daiktus (įskaitant Nuomininkui ir (arba) tretiesiems asmenims priklausančius daiktus), pakeisti spynas ir (arba) kodus, nutraukti bet kokių paslaugų tiekimą į Sandėliuką, neleisti Nuomininkui ir (arba) bet kuriems tretiesiems asmenims patekti ir naudotis Sandėliuku, užplombuoti/užblokuoti įėjimą į Sandėliuką, panaikinti visas ir bet kokias Nuomininko teises naudotis elektroniniu raktu ir Aplikacija, taip pat kitaip savo nuožiūra laisvai naudoti ir valdyti Sandėliuką bei juo disponuoti, imtis bet kokių veiksmų Nuomininko turto iškraustymui, tačiau bet kuriuo atveju Nuomininkui suteikiant teisę su Nuomotoju suderintu laiku laisvai atsiimti Sandėliuke esančius (buvusius) Nuomininko daiktus. Aiškumo tikslais, niekas šiame punkte neapriboja Nuomotojo teisių, numatytų Bendrųjų sąlygų 2.20 punkte. Atlikdamas šiame punkte nurodytus veiksmus, Nuomotojas gali (tačiau neprivalo) naudotis antstolio paslaugomis (faktų/veiksmų fiksavimu ar pan.). Nuomininkui yra aiškiai suprantama ir Nuomininkas visiškai sutinka, jog Nuomotojas jokiais būdais ir atvejais nėra ir nebus atsakingas už Nuomininko paliktų daiktų saugojimą, kokybę, sugedimo ar sugadinimo riziką bei neneša jokios atsakomybės nei už Nuomininko daiktų saugojimą, nei už jų išsaugojimą. Nuomotojui pašalinus iš Sandėliuko ne Nuomotojui priklausančius Sandėliuke paliktus daiktus, Nuomotojas, Nuomotojo nuožiūra, 5 (penkių) darbo dienų laikotarpį daiktus Nuomininko kaštais sandėliuoja Nuomotojo nuožiūra pasirinktose patalpose arba perduoda trečiojo asmens sandėliavimu.

7.6. Taip pat, jeigu Nuomininkas per aukščiau 7.5 punkte numatytą terminą neatlygina visų Nuomotojo išlaidų ir nuostolių, patirtų dėl Nuomininko vėlavimo grąžinti Sandėliuką (įskaitant netesybų sumokėjimą), ir(ar) nepasiima Sandėliuke esančių ir(ar) iš jų pašalintų Nuomininko daiktų, Nuomotojas turi teisę (bet ne pareigą) savo pasirinkimu Nuomotojo nuožiūra nustatytomis sąlygomis ir tvarka (įskaitant tiek aukciono, tiek ne aukciono būdu) parduoti ar kitais būdais perleisti bet kuriam asmeniui visus ir bet kokius Sandėliuke esančius ar iš jų pašalintus Nuomininko daiktus; arba sunaikinti ar kitais būdais atsikratyti tiek visų, tiek bet kokios dalies Sandėliuke esančių ar iš jų pašalintų Nuomininko daiktų; pašalinęs iš Sandėliuko esančius Nuomininko daiktus, Nuomotojas turi teisę įforminti Sandėliuko grąžinimą Nuomotojui vienašaliu Nuomotojo pasirašomu priėmimo-perdavimo aktu, kuriame pažymima, kad Nuomininkas atsisako sudaryti priėmimo-perdavimo aktą.

7.7. Pardavus ar kitais galimais būdais perleidus Nuomininko turtą, gautos lėšos turi būti panaudojamos Nuomininko finansinių prievolių Nuomotojui patenkinimui. Jeigu Nuomotojui nepavyksta parduoti minėtų daiktų, Nuomotojas turi teisę (bet ne pareigą) perimti juos Nuomotojo nuosavybėn už vėliausią kainą, kuria Nuomotojas bandė parduoti atitinkamus daiktus. Šalys susitaria, kad Nuomininkas atlygins Nuomotojui visas jo išlaidas, susijusias su tokiu turto saugojimu, realizavimu ir(ar) sunaikinimu. Už Nuomininko turto saugojimą/realizavimą Nuomininkas Nuomotojui apmoka faktines turto saugojimo/realizavimo patirtas išlaidas bei už kiekvieną turto saugojimo dieną iki turto atsiėmimo arba realizavimo dienos – Bendrųjų sąlygų 5.2 punkte nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną.

7.8. Nuomininkas sutinka ir pareiškia, kad Nuomotojas nėra ir nebus laikomas atsakingas už jokius Nuomininko nuostolius, patirtus dėl Nuomininko vėlavimo grąžinti Nuomotojui Sandėliuką, įskaitant nuostolius, patirtus Nuomotojui įgyvendinant bet kurias aukščiau numatytas teises bei atliekant su tuo susijusius veiksmus.

7.9. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir sudarydamas Sutartį Nuomininkas neatšaukiamai įgalioja Nuomotoją ir suteikia jam visas teises atlikti visus ir(ar) bet kuriuos reikalingus Sandėliuko atlaisvinimo, Nuomininko Sandėliuke laikomo turto perdavimo saugoti, saugojimo, atitinkamo turto realizavimo ir(ar) sunaikinimo veiksmus, aptartus aukščiau Bendrųjų sąlygų 7.5 – 7.8 punkte, ir su tokiais veiksmais susijusius bet kokius kitus būtinus veiksmus, jeigu Nuomininkas neatlaisvina Sandėliuko šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Aukščiau šiame punkte nurodytas Nuomininko įgaliojimas galioja visą Nuomos terminą ir 5 (penkerius) metus po Nuomos termino pabaigos. Nuomotojas turi teisę perįgalioti trečiuosius asmenis atlikti aukščiau šiame punkte nurodytus veiksmus.

8. TEISIŲ IR PAREIGŲ APRIBOJIMAS / PERLEIDIMAS

8.1. Nuomotojas turi teisę be Nuomininko sutikimo perleisti nuosavybės teisę į Pastatą, ar bet kurią jo dalį ir (arba) Sandėliuką arba perleisti teises ir pareigas, atsirandančias iš Sutarties ar susijusias su ja, bet kuriam trečiajam asmeniui.

8.2. Šalys susitarė, kad tuo atveju, jei Sandėliuko nuosavybės teisė iš Nuomotojo pereis trečiajam asmeniui, arba jeigu Nuomotojas perleido teises ir pareigas, atsirandančias iš Sutarties ar susijusias su ja, Nuomininkas įsipareigoja tęsti nuomos santykius tokiomis pat sąlygomis ir laiku bei tinkamai vykdyti savo pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus naujojo savininko atžvilgiu ir pareiškia, kad besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.494 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės reikalauti Sutarties pasibaigimo tuo pagrindu, kad išnuomoto daikto nuosavybės teisė perėjo kitam asmeniui. Nuomotojui perleidus ar ketinant perleisti Sandėliuką kitam asmeniui, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui ar naujajam savininkui raštu paprašius, nedelsdamas, per 3 (tris) darbo dienas, pateikti atskirą rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytą nuomos santykių tęstinumą bei atsisakymą nuo teisės reikalauti Sutarties pasibaigimo.

8.3. Nuomininkas be išankstinio rašytinio Nuomotojo sutikimo neturi teisės perleisti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu suvaržyti Sandėliuko nuomos teisę.

8.4. Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra įkeisti Pastatą ir (arba) jų bet kurią dalį (įskaitant Sandėliuką) be papildomo Nuomininko sutikimo.

9. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

9.1. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad:

(a) turi teisę sudaryti ir vykdyti Sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

(b) atliko visus teisinius veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji gavo;

(c) sudarydama Sutartį ir vykdydama savo įsipareigojimus pagal ją, Šalis nepažeis jas saistančių teisės aktų, sutarčių, susitarimų ar kitų dokumentų;

(d) Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių veiksmų prieš Šalį ar jai gresiančių, kurie gali turėti įtakos šios Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

(e) Šaliai nėra pradėta bankroto, restruktūrizavimo, kitokia nemokumo procedūra.

9.2. Nuomininkas garantuoja ir pareiškia Nuomotojui, kad Nuomininkas turi pakankamai lėšų, kad laiku ir tinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

10. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

10.1. Visi pranešimai ir (arba) kiti dokumentai pagal Sutartį įteikiami kitai Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiami elektroniniu paštu Platformoje nurodytais kontaktais.

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko sąskaita, telefono numerio pasikeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šiame punkte nustatyto reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada vėliau pasibaigus Sutarčiai Šalys privalo išlaikyti griežtoje paslaptyje bet kokią informaciją, esančią Sutartyje ar susijusią su ja, taip pat bet kokią kitą informaciją, atskleistą sąmoningai ar atsitiktinai Sutarties vykdymo metu. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti jokios dalies tokios informacijos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tai bus įsakmiai privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba tai yra būtina šios Sutarties vykdymui.

11.2. Nepaisant konfidencialumo įsipareigojimo, numatyto 11.1 punkte, bet kuri Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams, dalyviams, vertybinių popierių biržai, advokatams, kredito valdymo bendrovėms, auditoriams, Šalies pasirinktiems patarėjams ir (arba) konsultantams. Šalys yra atsakingos viena kitai jei jų darbuotojai, dalyviai, advokatai, auditoriai, patarėjai ar konsultantai pažeidžia 11.1 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Lietuvos Respublikos teisme pagal Nuomotojo buveinės adresą.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Nuomininkas supranta ir sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir joje nurodytomis sąlygomis ir sutinka, kad su šiomis sąlygomis Nuomininkas gali susipažinti internetine forma Nuomotojo interneto svetainėje. Nuomotojas turi teisę keisti Bendrųjų sąlygų sąlygas (Nuomininkas bus informuotas apie bet kokius pakeitimus prieš juos įgyvendinant paštu, el. paštu arba Nuomotojo interneto svetainėje). Pakeistos Bendrosios sąlygos taikomos praėjus 30 dienų nuo pranešimo gavimo iš Nuomotojo arba paskelbimo Nuomotojo interneto svetainėje, išskyrus kai šiose Bendrosiose sąlygose numatyta kitaip. Laikoma, kad Nuomininkas sutinka su bet kokiais tokiais pakeitimais, jei per nurodytą 30 dienų laikotarpį raštu neinformavo Nuomotojo apie nesutikimą, jei kitokio termino nenumato šios Bendrosios sąlygos. Jei siūloma pakeisti Bendrąsias sąlygas, Nuomininkas turi teisę nutraukti Sutartį nuo pakeistų Bendrųjų sąlygų įsigaliojimo dienos (tačiau atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte numatytas taisykles). Nutraukimo teisė negalioja redakcinio arba tikslinamojo pobūdžio pakeitimams.

13.2. Nustatomas toks dokumentų galiojimo prioritetas, t.y. esant neatitikimų tarp šių dokumentų, pirmenybę turės aukščiau nurodyto dokumento nuostatos prieš žemiau nurodyto dokumento nuostatas:

(a) Platformoje sudarant Sutartį pateikiami Nuomotojo ir Nuomininko duomenys (Specialioji dalis);

(b) Bendrosios sąlygos.

13.3. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad jos vedė tarpusavio derybas ir kartu parengė visas šios Sutarties nuostatas bendrai. Šios Sutarties nuostatos interpretuojamos pagal atitinkamą jų prasmę, ir nė vienos iš Šalių naudai.

13.4. Šalies nepasinaudojimas Sutartyje numatytomis teisėmis nereiškia tokių teisių atsisakymo, o pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies, nedraudžia ir toliau jomis naudotis.

13.5. Sutartis sudaryta elektroninių ryšių priemonėmis nuotoliniu būdu naudojantis Platforma.

Atsisiųsti sąlygas ir terminus!
Turite sutikti su sąlygomis ir terminais
Turite sutikti su pasikartojančiais mokėjimais